Badania i rozwój

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie bezpieczeństwa i innowacyjnych rozwiązań informatycznych

Firma bardzo aktywnie uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych w zakresie nowych technologii bezpieczeństwa informacji oraz oprogramowania. U podstaw realizowanych prac leży dynamiczny rozwój działalności firmy w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności dzięki wysokiemu poziomowi innowacji realizowanych projektów.

W zakresie oprogramowania firma realizuje prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi metodologiami i technologiami zdalnego nauczania e-Learning, także przy współpracy z instytutem EITCI (European IT Certification Institute) w Brukseli. W ramach szeregu programów, w tym m.in. projektu Europejskiej Szkoły Technologii Informatycznych ESIT pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego firma przeprowadziła szereg wdrożeń w jednostkach kształcenia ustawicznego dotyczących kształcenia na odległość e-Learning i administracji zdalnej procesami dydaktycznymi. Firma prowadzi zaawansowane badania w zakresie innowacyjnych narzędzi informatycznych przede wszystkim w modelu chmury. W ramach projektu PARP HR e-Skills Manager tworzone jest na skalę krajową i międzynarodową innowacyjne oprogramowanie użytkowe w postaci sieciowego systemu kompetencyjnego zarządzania wiedzą i zmianą w formie scentralizowanej usługi typu SaaS, ukierunkowanej na kompetencje ICT, które stanowią podstawę dla upowszechnienia w MŚP metod zarządzania wiedzą i zmianą. System ma za cel upowszechnienie i usystematyzowanie kompetencji i technologii informatycznych na rynku krajowym i docelowo międzynarodowym. Równocześnie dynamiczny rozwój eksportu specjalistycznych usług szkolenio-konsultingowych firmy na rynkach europejskich, ale także np. na rynku japońskim pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (zgodnie z wdrażaną strategią opracowaną przy współpracy z Polsko-Japońską Izbą Gospodarczą i JETRO) pozwala oczekiwać sukcesu w zakresie działalności i współpracy ponadnarodowej.

W zakresie bezpieczeństwa informatycznego firma prowadzi zaawansowane prace w dziedzinie kryptografii kwantowej. Obliczeniowe uwarunkowanie klasycznej kryptografii asymetrycznej, która ze względu na swoją podstawową własność braku konieczności rozwiązania problemu dystrybucji klucza prywatnego pomiędzy wieloma stronami komunikacji, szybko rozpowszechniła się w powstających sieciach informatycznych. Jakkolwiek w przypadku komercyjnego szyfru RSA, złamanie kluczy 1024-bitowych przy zastosowaniu znanych algorytmów klasycznych i zaawansowanych metod równoległego przetwarzania jest możliwe w racjonalnej skali 1 roku obliczeniowego, to już zastosowanie kluczy 2048-bitowych, czyni ten najpowszechniejszy kryptosystem praktycznie odpornym na konwencjonalny atak). Po zaprezentowaniu jednak przez Shora, w 1994 roku, kwantowego algorytmu faktoryzacji o wykładniczym przyspieszeniu względem klasycznego odpowiednika (funkcjonującego w ramach informatyki kwantowej, tj. modelu obliczeniowego opartego na fundamentalnie odmiennych od klasycznych prawach mechaniki kwantowej i przetwarzającego qubity będące superpozycjami bitów), poważne zagrożenie bezpieczeństwa kryptografii asymetrycznej zostało zauważone i jest obecnie nadal szeroko dostrzegalne (nawet pomimo tego, że eksperymentalny komputer kwantowy, który udało się zbudować miał możliwość szybkiego sfaktoryzowania co najwyżej liczby 15, mieszczącej się w kilku-qubitowym rejestrze, który tylko w takiej skali pozwalał na korektę błędów powodowanych przez dekoherencję). Jeśli jednak nastąpi przełom w badaniach i komputer kwantowy zostanie zbudowany w skali umożliwiającej jego praktycznej zastosowanie (lub alternatywnie zostaną odkryte nowe algorytmy i modele obliczeniowe, w których pewne asymetryczne problemy trudne zostaną zredukowane do łatwych, tj. charakteryzujących się wielomianową złożonością) – klasyczna kryptografia asymetryczna może stać się nagle bezużyteczna, a wszystkie informacje kiedykolwiek szyfrowane wg jej protokołów będą mogły zostać odczytane. Firma prowadzi szereg projektów badawczo-rozwojowych w zakresie możliwości komercjalizacji systemów kryptografii kwantowej, w tym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Programu InnoTech pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy z współpracy z siecią naukową KBN Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji LFPPI oraz Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych NLTK. Perspektywiczna jest także współpraca w ramach planowanego konsorcjum międzynarodowego 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.