Projekty unijne

Firma prowadzi szereg projektów szkoleniowych i badawczo-rozwojowych przy współfinansowaniu ze środków strukturalnych Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Wsparcie inicjatyw prospołecznych i innowacji jest dla firmy istotnym elementem dynamicznego rozwoju wszystkich obszarów działalności, a także współpracy ponadnarodowej i ekspansji na rynki zagraniczne. W szczególności firma realizuje projekty przede wszystkim w ramach Europejskiego Funduszu Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki powstał jako instrument realizacji postanowień odnowionej Strategii Lizbońskiej, w celu uczynienia z krajów członkowskich w tym Polski bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy. W ramach programu firma realizuje następujące projekty:

 • ICPA (http://www.icpa.pl/)
  pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej (ponad 1tys. uczestników) to program wspierania studentów ostatnich lat, absolwentów lub pracowników uczelni wyższych, rozważających prowadzenie własnej działalności gospodarczej i komercjalizację wyników badań w formie dostępnego internetowego serwisu informacyjnego dla przyszłych przedsiębiorców ze środowisk akademickich.
 • eAdministracja (http://www.eadministracja.pl/)
  pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (dzisiejsze Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – program wsparcia urzędów administracji samorządowej i ich kadr pracowniczych (ponad 2tys. osób) obejmujący rozwój wiedzy w zakresie nowoczesnej administracji publicznej opartej o technologie informatyczne zgodnie ze standardami Unii Europejskiej IDABC/ISA poprzez zdalne szkolenia e-Learning e-Government i Internetowe Centrum Informacyjne.
 • euroKobieta (http://www.eurokobieta.pl/)
  pod patronatem Wojewódzkich Urzędów Pracy – szereg edycji programu wsparcia kobiet nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych (aktywna społecznosc ponad 20tys. kobiet skupionych wokół portalu projektu) w celu aktywizacji zawodowej uczestniczek na nowoczesnym rynku pracy społeczeństwa informacyjnego, dla którego coraz istotniejsze stają się technologie informatyczne poprzez doradztwo zawodowe on-line, szkolenia z zakresu informatycznych kompetencji e-Learning, staże jako praktyczne przygotowania do pracy w formie zdalnej telepracy, upowszechnienie standardów kompetencyjnych telepracy i warsztaty telepracy.
 • ESIT (http://www.esit.pl/)
  pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – program wsparcia szkół, ich kadr dydaktycznych oraz uczniów (ponad 2000 uczniów i nauczycieli oraz ponad 20 szkół) w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego on-line, zajęć pozaszkolnych o tematyce technologii informatycznych, wdrożenia nowoczesnych metod zdalnego nauczania e-Learning oraz zdalnej administracji i obsługi procesu nauczania.
 • Parp HR e-Skills Manager (http://www.eskills.pl/)
  pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – program wsparcia przedsiębiorstw, działów HR i pracowników (ponad 1tys. przedsiębiorstw i 5tys. pracowników) poprzez wypracowanie i dostarczenie bezpłatnego innowacyjnego narzędzia w modelu chmury dla wsparcia kompetencyjnego zarządzania wiedzą w zakresie technologii informatycznych IT oraz zarządzania zmianami w ramach MŚP.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zgodnie z postanowieniami Strategii Lizbońskiej wspiera rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacje, wzrost konkurencyjności i roli polskiej nauki, tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. W ramach programu firma realizuje następujące projekty:

 • seQre (http://seqre.net/)
  pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – program obejmujący badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie przygotowania i wdrożenia w środowisku komercyjnym kryptografii kwantowej (systemów kwantowej dystrybucji klucza), perspektywicznej technologii w zakresie bezpieczeństwa IT oferującej teoretycznie bezwarunkowe bezpieczeństwo zagwarantowane przez fundamentalne prawa mechaniki kwantowej.
 • Studium Akademii EITCA (http://eitca.pl)
  pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – program w obejmujący prace badawczo-rozwojowe dotyczące metodologii zdalnego nauczania, innowacyjnych rozwiązań technologicznych e-Learning oraz udostępnienie możliwości realizacji zdalnych szkoleń w ramach z szeregu obszarów technologii informatycznych dla społeczeństwa kraju.
 • Paszport do eksportu pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – program zakładający rozwój usług na rynkach zagranicznych i szeroko zakrojoną współpracę ponadnarodową w ramach realizowanych już usług szkoleniowych na rynku krajowym poprzez organizację placówek zagranicznych, udział w zagranicznych konferencjach i wystawach, nawiązywanie zagranicznych partnerstw strategicznych, prace rozwojowe w zakresie dostosowania usług do potrzeb określonych rynków.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. W ramach programu firma realizuje następujące projekty:

 • JURAND - Narodowy Kwantowy Generator Liczb Losowych pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – projekt obejmujący badania przemysłowe i prace rozwojowe w zakresie komercjalizacji kwantowych generatorów liczb losowych (QRNG).