Szkolenia informatyczne

Wiedza jest podstawą formowania się nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego

Postępująca dynamicznie ewolucja społeczeństwa informacyjnego w skali globalnej wskazuje, że szeroko zakrojone inwestycje w obszarze szerzenia wiedzy informatycznej są najlepszą drogą rozwoju społeczeństwa i gospodarki, gdzie informacja obecnie staje się podstawowym dobrem w niemal każdej dziedzinie funkcjonowania dzisiejszej rzeczywistości. Wiedza informatyczna, dostarczająca możliwości zrozumienia mechanizmów funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i gospodarki, jest jedną z najcenniejszych obecnie dziedzin wiedzy. Pozwala ona bowiem na kreatywny rozwój na płaszczyźnie osobistej i zawodowej. Zarówno organizacje jak i osoby fizyczne, aby ich wpływ na kształtowanie społeczeństwa nie został zmarginalizowany, muszą systematycznie rozszerzać swoją wiedzę informatyczną.

W ramach Informatycznego Centrum Szkoleniowego CompLearn realizujemy szereg szkoleń w formie zdalnej e-Learning i stacjonarnej, przede wszystkim z zakresu technologii informatycznych IT. Szkolenia w formie stacjonarnej oferowane są dla zorganizowanych grup w ramach preferencji instytucji delegującej w ramach m. in. podstaw IT, programowania, projektowania, zarządzania, bezpieczeństwa informatycznego, Internetu, grafiki komputerowej, telekomunikacji, reklamy internetowej i innowacyjnych technologii. Przy dodatkowym wsparciu ze środków programów operacyjnych Unii Europejskiej realizujemy projekty szkoleniowe przy preferencyjnym wsparciu określonych grup społecznych, przede wszystkim w formie zdalnego nauczania e-Learning:

 • www.eurokobieta.pl
  - euroKobieta projekt wsparcia kobiet nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych z zakresu kluczowych kompetencji informatycznych i telepracy
 • www.esit.pl
  - Europejska Szkoła Informatycznych Technologii projekt wsparcia uczniów i nauczycieli szkół oraz jednostek kształcenia ustawicznego z zakresu informatyki oraz metod zdalnego nauczania
 • www.eadministracja.pl
  - eAdministracja projekt wsparcia urzędów administracji publicznej w zakresie technologii informatycznych dla zarządzania administracją publiczną w oparciu o programy unijne IDABC/ISA
 • www.icpa.pl
  - Internetowe Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej projekt wsparcia studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie innowacyjności i komercjalizacji wiedzy
 • www.eitca.pl
  - EITCA projekt wsparcia społeczeństwa w zakresie technologii informatycznych, w tym bezpieczeństwa informatycznego, informatyki biznesowej, grafiki komputerowej i kompetencji IT

W ciągu ostatnich lat funkcjonowania na rynku firma rozwinęła i poszerzyła swoją działalność, rozbudowując ofertę merytoryczną w obszarze szkoleń i konsultingu informatycznego (w szczególności w zakresie specjalistycznych szkoleń z kryptografii kwantowej). Firma od 2005r. prowadzi w kraju komercyjne szkolenia specjalistyczne skierowane do kadr sektora publicznego i prywatnego, a od 2006r. we współpracy z Laboratorium Kryptografii Kwantowej przy Politechnice Wrocławskiej i Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów we Wrocławiu unikalne w skali kraju studia podyplomowe „Bezpieczeństwo informatyczne” zawierające w programie dydaktycznym zaawansowany kurs z zakresu kryptografii kwantowej (studium realizowane jest w zdalnym trybie e-learning, pozwalającym na rekrutację studentów z terenu całego kraju). Od kilku miesięcy firma oferuje specjalistyczne usługi szkoleniowe i konsultingowe również na rynkach zagranicznych (w krajach Unii Europejskiej i w Japonii – opracowana we współpracy z Polsko-Japońską Izbą Gospodarczą strategia rozwoju eksportu usług szkoleniowo-konsultingowych firmy na rynek japoński została wyróżniona i opublikowana jako wzorcowa przez Ambasadę RP w Japonii).